Vietos veiklos grupė

Informuojame, kad Vilniaus rajono vietos veiklos grupė jau turi savo tinklalapį www.vrvvg.lt.

Vilniaus rajono vietos plėtros strategija

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės įstatai

 

    

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02

 

 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Registracijos adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius
Buveinės adresas: Viršuliškių skg. 38, Vilnius
Tel./ faksas 2400873
El. paštas jankauskiene.violeta@yahoo.com

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Strategijos prioritetai

I prioritetas. Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas.

II prioritetas. Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis  (-ys)

Pagal I prioriteto 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ remiamos veiklos sritys:

1.1.1. Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas;

1.1.2. Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas;

1.1.3.  Istorinę, etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir modernizavimas.

Pagal II prioriteto 2.1 priemonę „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“ remiamos veiklos sritys:

2.1.1. Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje rėmimas;

2.1.2. Vietovės patrauklumą, žinomumą didinančios priemonės.

Pagal II prioriteto 2.2 priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“ remiama veiklos sritis:

2.2.1. Verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimo, gyventojų verslumo skatinimo priemonės.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal I prioritetą:

1.1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

·      veiklos sričiai „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ – 2 500 149 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 500 000 Lt);

·      veiklos sričiai „Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas“ – 3 841 789 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 200 000 Lt);

·      veiklos sričiai „Istorinę, etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir modernizavimas“ – 1 000 668 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 200 000 Lt).

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė nei 25 000 Lt.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal II prioritetą:

2.1 priemonės „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“  

·       veiklos sričiai „Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje rėmimas“ – 1 937 845  Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 200 000 Lt);

·       veiklos sričiai „Vietovės patrauklumą, žinomumą didinančios priemonės“ – 754 957 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 100 000 Lt).

2.2 priemonės „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“  

·      veiklos sričiai „Verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimo, gyventojų verslumo skatinimo priemonės“ – 330 000 Lt (didžiausia vienam vietos projektui skiriama paramos suma yra 110 000 Lt).

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė nei 25 000 Lt.

Didžiausia skiriamų lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Išlaidų apmokėjimo būdai:

·      išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas;

·      išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas.

Tinkami pareiškėjai

 Juridiniai asmenys, atitinkantys taisyklėse nustatytus tinkamumo reikalavimus.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra). Kitais būdais (pvz., registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos  nepriimamos.

Detalesnė paraiškų pateikimo tvarka nurodyta Bendrosiose taisyklėse pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją, patvirtintose Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2011 m. kovo 29 d. protokolu Nr. 2011-V-01

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia:

2011 m. gegužės 16 d. 9 val.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pabaiga:

pagal I prioritetą – 2011 m. spalio 14 d. 15 val.

pagal II prioritetą – 2011 m. liepos 1 d. 15 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: www.vrvvg.lt ir www.nma.lt. Taip pat nemokamai galima gauti adresu: Viršuliškių skg. 38, Vilnius.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Viršuliškių skg. 38, Vilnius. Telefonai pasiteiravimui 2400873, 610 45251, el. paštas jankauskiene.violeta@yahoo.com

Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi: projekto vadovė Violeta Jankauskienė, projekto administratoriai Elvita Medekšienė, Anželika Kerbed ir Vladislav Kondratovič.

 

Bendrosios taisyklės

Specialiosios taisyklės Ipr.

Specialiosios taisyklės IIpr.

Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-20 08:56:54
Shadow up